Jenna, 2013
burnished 17k gold, on panel 8 x 10 inches

g   g   g   g   g   g   g   g   g   g