Emmilia, 2013
burnished 17k gold on panel 12 x 9 inches

g   g   g   g   g   g   g   g   g   g